خدمات مرکز نوآوری در کل شامل سه دسته­:

  1. خدمات عمومی مرکز
  2. خدمات به شرکت­های خارجی و چینی
  3. خدمات به شرکت­های بومی داخلی

تقسیم می­گردد.

خدمات عمومی مرکز

مرکز نوآوری در راستای اهداف و سیاست­های خود خدماتی را به اعضای مرکز ارائه می‌نماید که به طور خلاصه در نمودار ذیل قابل مشاهده است:

خدمات به شرکت­های خارجی و چینی

یکی از جذابیت­های تعامل بین المللی گسترش بازار است . بنابراین بومی سازی محصول یا خدمت مطابق نیاز آن کشور یکی از دغدغه های بزرگ در این حوزه است. مرکز نوآوری این خدمت و خدمات دیگری همانند مشاوره و انتقال تکنولوژی، سرمایه گذاری و خدمات مالی که در نمودار زیر آمده است به شرکت­های خارجی و چینی ارائه می­نماید.

خدمات به شرکت­های بومی داخلی

در مقابل ارائه خدمت به شرکت­­های خارجی و چینی، خدماتی به شرکت­های ایرانی نیز طراحی شده است که در نمودار ملاحظه می گردد: